اعضا هیات مدیره

 
آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی

رئیس هیئت مدیره

 
آقای مجید سلیمانی

 نائب رئیس اول هیئت مدیره

 
آقای داریوش اختیاری

 نائب رئیس دوم هیئت مدیره

 


آقای مسعود سالمی

عضو هیئت مدیره


آقای میثم فیاض بخش

خزانه دار و  عضو هیئت مدیره


آقای محمد رهبر

دبیر انجمن