اعضا هیات مدیره


آقای غفار محمد زاده فدائیِ پور

رئیس هیئت مدیره


آقای مجید سلیمانی

 نائب رئیس هیئت مدیره


آقای علی نصیری طوسی

عضو  هیئت مدیره


آقای نژاد محمودی

عضو هیئت مدیره


آقای علیرضا نجف زاده

خزانه دار و  عضو هیئت مدیره


آقای مسعود کلانتر مجد

دبیر انجمن