اعضای انجمن

ردیفنام شرکتمدیر عامل
1پارس مولیبدنآقای محمد رضا اسپندیاری
2تولیدی زنجان برنزآقای غفار محمد زاده فدائی پور
3خاک طلایی طوسآقای حسن هادیان
4فلزات پودری فراور آذرآقای نیکروز محمودی
5رنگین آهنآقای حبیب اله خوشدل نیکخو
6آریا مولیبدن کسریآقای سید محسن محسن زاده
7فنی مهندسی توسعه بابکانآقای حسن باقر پور
8فرو مولیبدن کویر رفسنجانآقای محمد محققی
9صنایع فرو آلیاژ ارکیدهآقای کمال درودی
10عالی ذوب کویرآقای مسعود سالمی
11فنی مهندسی آلیاژ خاتونآقای مجید سلیمانی
12پویا کک سپاهانآقای داریوش اختیاری
13مجتمع شیمیایی و آلیاژی رباط مولیبدنآقای محمد علی نژاد محمودی
14رازی مولیبدن سپاهاناقای امینی
15فرو آلیاژ آریاآقای محمد حسین عاملی
16آزیکارمحمد رضا عظیمی تبریزی

ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های عضو بر اساس تاریخ صدور پروانه بهره برداری می باشد.