شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن

1- داشتن پروانه بهره برداری مربوط از  وزارت صنعت معدن و تجارت

2- داشتن کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

3- اشخاص دانشگاهی بنا بر انگیزه و علاقه شخصی می توانند درخواست عضویت موقت نمایند ولی در جلسات حق رای نخواهند داشت.